Liturgie 3 mei

3 mei 10.00 u Centrumkerk Protestantse gemeente Winsum-Halfambt

‘De naderende bevrijding had een gezicht dat tegelijk lachte en huilde.’ (Albert Camus)
Op de vierde zondag van Pasen klinkt uit Johannes 10 de belofte ‘Ik ben de Goede Herder’. Vlak voor 4 en 5 mei denken we dan terug aan de tijd dat het ‘Führerprinzip’ de wereld in zijn ijzeren greep had. ‘Gij bracht ons in des vijands netten’, laat de psalm van deze zondag ons zingen. We staan stil bij 75 jaar bevrijding en wat die gekost heeft.
Voorganger: ds. Harmen Jansen
Medewerker aan deze dienst: Romke Visser
Lector: Hanneke Ritzema
Organist: Dirk Stavenga
Saxofoonkwartet: Myrthe Poelstra, baritonsax, Mathilde Leemhuis, tenorsax, Jolien Hijlkema, altsax, Jolanda Tuma, sopraansax
Enkele leden van de cantorij o.l.v. Nellie Bolhuis

Inleidend orgelspel
Welkom en introductie
Openingswoorden van groet en bemoediging:

(voorg.) De Heer zij met U!
(allen) Ook met U zij de Heer!
(voorg.) Onze hulp is in de naam van de Heer
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
(voorg.) die trouw is tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen niet loslaat

Lezing Psalm 66: 1-4 en 8-12 (onberijmd)

Zingen Psalm 66 vers 1, 2 en 4

Uit het dagboek van Anne Frank

Zingen lied 1003 (het zou de droom van Anne Frank kunnen zijn)

Uit het levensverhaal van Albert Wester

Intermezzo saxofoonorkest: vierstemmige bewerking van het thema van ‘Schindler’s list’

‘Het gezicht dat huilde.’ Een bijdrage van Romke Visser over de geleden verliezen in Winsum en omstreken.

Zingen kyrie Lied 367d en aansluitend Lied 997

Lezing van het Evangelie Johannes 10: 1-13

Zingen lied 654 vers 1 t.e.m. 5 – vers 2 alleen mannen, vers 3 hardop samen gelezen, overige verzen samenzang

Overdenking
Muzikaal intermezzo saxofoonkwartet: ‘Richmond’
Een gedachte van Romke Visser lezenaar
Zingen: Lied van de vrijheid – tekst René van Loenen, melodie ‘O Heer, die daar des hemels tente spreidt’

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
Zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is/ geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord, / gezaaid, gehoord
een vruchtbaar, open veld.

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt/ een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,/ gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

Gebeden

Gezongen Onze Vader lied 1006
Over de collecte
Zegen
Zingen: Lied 708 vers 14, 1 en 6 (het Wilhelmus)
Orgelmuziek

Servaas van Maastricht

O, Sint Servatius, Beschermer van Maastricht
bewaar in dit gewest het heil door U gesticht

*Groot-Armenië?
† Tongeren of Maastricht, 4e of 5e eeuw

De entree van het christendom in ons land is hardnekkig verbonden aan de naam Servaas. In het jaar 342 of 343 zou een zekere bisschop Sarbatios de besluiten van het Concilie van Sardica (Sofia, Bulgarije) tegen het arianisme hebben ondersteund. Hij wordt ook genoemd in verband met een diplomatieke keizerlijke missie in 350-353. In 359/360 was bisschop Servatius van de Tungri aanwezig op het Concilie van Rimini. In de late vierde eeuw, toen Maastricht een Romeinse garnizoensstad was, zou hij dan bisschop in Tongeren geweest zijn. Vanuit Tongeren zou hij de bisschopszetel naar Maastricht verplaatst hebben, waar hij dan gestorven zou zijn. In de 6e eeuw gaf bisschop Monulfus zijn gebeente een prominente plek in een nieuwe kerk. Vanaf die tijd is de verering van Servaas nooit meer gestopt. Zijn graf ligt in de crypte van de basiliek aan het Vrijthof. Zijn naamdag 13 mei, die nog altijd gevierd wordt, komt al in de 8e eeuw voor op de kalender van Willibrord.

Kwam de eerste bisschop van ons land uit Armenië? Het zou kunnen. Maar eigenlijk is alles over Servaas onzeker. Wat wel zeker is, is dat zijn verering enorme proporties kreeg. Meer dan 425 kerken verspreid over de hele wereld hebben een relikwie, een beeld, schilderij of glas-in-loodraam van de heilige. Eén van de oudste werken uit de Nederlandse literatuur is aan hem gewijd, het Leven van Sente Servas van Hendrik van Veldeke van rond 1170. En hij schopte het tot ijsheilige. ‘Pancraas, Servaas en Bonifaas/ zij geven vorst en ijs, helaas.’

Een van zijn legendarische wonderen is dat hij in het Grieks preekte, maar door iedereen verstaan werd. Vaak is hij afgebeeld met aan zijn voeten een kronkelende draak, ter illustratie van de zege van het christendom over het heidendom en over ketterijen als die van de Arianen die Jezus niet helemaal zo goddelijk beschouwden als moest.

Een oud verhaal vertelt ook dat een goudsmid die zijn beeld moest maken een product afleverde dat scheel keek. De keizer die de opdracht had gegeven werd woedend. Toen greep de heilige zelf in. In een droom verscheen hij aan de keizer. Die moest goed in de poppetjes van zijn ogen kijken: hij wás scheel!

Zo knipoogt Servaas naar álle legendarische beeldvorming rond heiligen. Er mag af en toe best wat hemelse vriendelijkheid binnengesmokkeld worden.
Mooi dat Limburg ook bij ons land hoort.

2019

Jacob Juch

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten (Matt. 18: 10)

*20 maart 1895, Veenendaal – † 26 maart 1943, Sachsenhausen

Jacob Juch staat in de canon voor de gehandicaptenzorg. Hij heeft enorm veel betekend voor de verbetering van de zorg voor kinderen en volwassenen met geestelijke beperking, toen nog zwakzinnigen geheten. Hij was de kleinzoon van een predikant van de Afscheiding. In 1919 werd hij onderwijzer ‘BLO’ aan het gereformeerde ’s Heeren Loo in Ermelo. Al in 1923 kreeg hij het vertrouwen om de leiding op zich te nemen van de nieuwe Dr. Mr. Willem van den Berghstichting. De Provinciale Staten van Zuid-Holland hadden aangedrongen op een tweede vestiging van ’s Heeren Loo. Bij Noordwijk werd een goedkoop stuk grond gevonden.
Juch zorgde voor een vernieuwde aanpak. Er kwamen kleine paviljoens in plaats van grote, voor maximaal twintig bewoners van verschillende niveaus en gedacht vanuit de eenheid van onderwijs en opvoeding. Er was geen klassenverpleging. Stafleden en bewoners kregen dezelfde warme maaltijd. Het accent verschoof van verpleging naar onderwijs en activering. Er kwam een ‘Arbeidsdorp’ met huisjes voor bewoners die in het eigen tuinbouwbedrijf werkten. Juch verdiepte zich persoonlijk in zijn pupillen om te zien hoe hun begeleiding verbeterd konden worden. Vastbinden beschouwde hij als een regelrechte marteling. Er kwamen ophangbedden. En kinderen de hele dag apathisch laten zitten of liggen was ook afgelopen. Activering met aangepaste toestellen en met programma’s die inspelen op het gevoel voor ritme, kleur en geluid had effect. In de overdekte ‘Wintertuin’ met planten en zandbakken kon het onder aangename temperatuur. Het lopen in een molentje, duwen van een treintje of ritmisch bewegen van een plankier met de voeten stimuleert de vitale impuls van de gehandicapte. En zo werd de slaap beter, werd onzindelijkheid beter hanteerbaar en verdween de beruchte ‘idiotenstank’ van de afdelingen.
De vernieuwingen zijn gebleven. Zijn aanpak kreeg wetenschappelijke erkenning. Zijn Wintertuinconcept werd internationaal bekend. Hij kreeg in 1939 een koninklijke onderscheiding en stond op de nominatie voor een eredoctoraat van de Universiteit van Zürich toen de oorlog uitbrak.
Godsdienst was een belangrijk deel van het curriculum van het onderwijs van de verplegenden. Tijdens de bezetting werkte Juch niet mee aan het laten registreren van joodse pupillen. En hij verstopte spullen voor de bezetter. In 1942 werd hij door een medewerker verraden en is hij afgevoerd naar kamp Sachsenhausen. Zijn correspondentie is helaas door de familie vernietigd. Maar er werd verteld dat hij meer dan eens huilde omdat hij zijn instelling en gezin moest achterlaten. En dat hij een onwrikbaar geloof had. Op 26 maart 1943 is hij door algehele uitputting om het leven gekomen.

2019

Overige boeken en bijdragen

Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie, Zoetermeer 2002 (dissertatie)

Drie preekschetsen, in: ‘Postille 2003-2004’, Zoetermeer 2003

Vijf stenen, vijf broden. Bijbelse kernwoorden van spiritualiteit. Uitg. Narratio, 2007

Zie hierbij ook de lezing van prof. dr. Maarten den Dulk, 2008
Bijdragen aan de Bijbelse Dagkalender 2015 en 2016, uitg. Boekencentrum